تبليغات


نشریه الکترونیکی نو قلم
شیوه نامه تدوین مقالهمقالات ارسالی باید مطابق ساختار زیر تدوین و ارسال گردند:

1. مقاله بایستی دارای ساختار زیر باشد: عنوان مقاله، چکیدة مقاله، واژگان کلیدی، مقدمه، مطالب اصلی مقاله، نتیجه‌گیری، فهرست منابع
2. ارجاع منابع و مآخذ در متن مقاله در پایان نقل قول یا موضوع استفاده شده(شیوه درون متنی)، داخل پرانتز و به شکل زیر آورده شود:
1 - 2. منابع فارسی : (نام خانوادگی مولف، سال نشر، شمارة جلد، صفحه)؛ مثال: (حسینی، 1376، ج2، ص83).
2 -2. منابع لاتین: (صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلّف)؛ مثال: ( Plantinga ,1998, p.71 ).
- تکرار ارجاع یا اسناد مثل بار اول بیان ‌شود و از کاربرد کلمات همان، پیشین و... ( Ibid ,… ) خودداری شود.
- چنانچه از نویسنده‌ای در یک ‌سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.
3. تمام توضیحات اضافی و همچنین ، معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطلاحات ،در پاورقی هر صفحه به صورت جداگانه درج شود.
4. در پایان مقاله (کتابنامه)، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین به ‌طور جداگانه به ‌صورت زیر ارائه شود:
کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ)، نام کتاب، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، شمارۀچاپ،جلد.
مثال: هارت‌ناک، یوستوس (1351)، ویتگنشتاین، ترجمة منوچهر بزرگمهر، تهران: انتشارات خوارزمی.
Nozick, Robert (1981), Philosophical Explanations, Oxford: OxfordUniversity Press.
مقاله: نام‌ خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشریه، شمار ۀ نشریه.
مثال: موحّد، ضیاء (1376)، «تمایزات مبنایی منطق قدیم و جدید»، فصل‌نامة مفید، ش10.
Shapiro, Stewart 2002), "Incompleteness and Inconsistency", Mind, vol. 111.
5. چکیده‌ای حدّاکثر دارای 300 واژه و در بردارند ۀ عنوان و موضوع مقاله، روش تحقیق و مهم‌ترین نتایج در اول مقاله آورده شود.
6. واژ گان کلیدی (حدّاکثر 10 واژه)،پس از چکیده آورده شود.

نکات مهم:
-حجم مقالات، از  12 صفحه حروفچینی‌ شده (صفحة 300 کلمه‌ای) تجاوز نکند.
-مقاله ارسالی در هیچ نشریه و همایش چاپ یا ارائه نشده باشد.
-مقالات ارسالی در فضای اینترنت منتشر نشده باشند.
-نشانی کامل نویسندگان شامل شماره تماس، نشانی پستی و پست الکترونیک، مدرسه علمیه محل تحصیل، حتماً در زیرنویس صفحه اول نوشته شود.
 
نحوه ارسال مقالات:
متن مقالات  باید در محیط نرم‌افزار 2003   Word یا 2007 Word ، تایپ و به یکی از دو صورت زیر ارسال گردد:
الف: یک نسخه چاپی در قطع A 4  به صورت یک رو همراه با فایل متنی آن به صورت حضوری.
ب: از طریق ایمیل مجله به نشانی:noghalam24@yahoo.com
 

تمامی شماره های نشریه نوقلم:
 
امتیاز دهی
 
 تعداد بازديد اين صفحه: 12042
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما