مدیریت
نقش مديريت راهبردي در اجراي سيستم ERP
دوشنبه 13 دي 1389 نقش مديريت راهبردي در اجراي سيستم ERP مباحث اين مقاله:
- سيستم ERP ، نتايج اجراي اين سيستم ، عوامل تعيين كننده موفقيت و ريسك ها ، نقش مديريت راهبردي
- ماتريس مديريت راهبردي و موفقيت ERP
- مديريت راهبردي IT شامل 5 تصميم كليدي در حوزه فن آوري اطلاعات ، معماري مديريت راهبردي ، مكانيسم هاي اجرايي
- طرح پيشنهادي مديريت راهبردي IT

دريافت فايل برنامه (294 كيلوبايت )
قالب كتاب: PDF