اهداف کلان‌برنامه

هدف اصلی:

شناسایی عوامل مؤثر بر کارآمدی و پایداری خانواده مبتنی بر فرهنگ اسلامی_ایرانی و استقرار آن در خانواده.

اهداف فرعی
1. شناسایی عوامل مؤثر بر کارآمدی و پایداری خانواده مبتنی بر فرهنگ اسلامی_ایرانی؛
2. تدوین بسته‌های اقدام مؤثر مبتنی بر عوامل مؤثر بر کارآمدی و پایداری خانواده؛
3. اثربخشی عوامل و بسته‌های اقدام (شامل آموزش، مشاوره، درمان و محصولات فرهنگی) بر کارآمدی و پایداری خانواده؛
۴. شبکه‌سازی نیروهای فعال در عرصۀ خانواده؛
۵. استقرار بسته‌های اقدام در شبکه‌ها؛
۶. نظارت بر تأثیرگذاری بسته‌های اقدام بر کارآمدی و پایداری خانواده؛
7. تدوین رویه‌های سیاستی،‌ تقنینی و برنامه‌ای مبتنی بر کارآمدی و پایداری خانواده

مراحل اجرایی کلان‌برنامه

تولید مطالعات مروری مؤلفه‌های اخلاقی، اجتماعی، روان‌شناختی، اعتقادی و حقوقی کارآمدی و پایداری خانواده:

1) مطالعات مروری اعتقادات دینی بر کارآمدی خانواده؛

2) مطالعات مروری صفات اخلاقی بر کارآمدی خانواده؛

3) مطالعات مروری فقهی‌ـ‌حقوقی بر کارآمدی خانواده؛

۴) مطالعات مروری عوامل روان‌شناختی بر کارآمدی خانواده؛

۵) مطالعات مروری عوامل اجتماعی بر کارآمدی خانواده.

شناسایی مؤلفه‌های مرتبط با کارآمدی و پایداری خانواده

تدوین بسته‌های آموزشی،‌ مشاوره‌ای،‌ تبلیغی، خودآموز و درسنامه و بستۀ جامع مرتبط با کارآمدی و پایداری خانواده

ارائۀ بستۀ تلفیقی مبتنی بر بسته‌های تولیدشده با هدف ارائۀ سبک زندگی اسلامی_ایرانی برای پایداری و کارآمدی خانواده.

ارزشیابی کلان‌برنامه که در سه قالب انجام می‌شود:

1) ارزشیابی بسته‌های تدوین‌شده که به‌صورت طرح‌های تجربی و نیمه‌تجربی اجرا شده و اثربخشی آن سنجش می‌شود؛

2) ارزشیابی توسط کارشناسان و متخصصان، به‌نحوی که کارشناسان مرتبط با هر بسته آن را ارزیابی می‌کنند؛

3) ارزشیابی توسط جامعۀ هدف که ارزشیابی مخاطبان از هر بسته،‌ بررسی می‌شود.